Archive for November 2009

SLE og tannbehandling – endring av regelverk

Fra og med 1.juli 2009 er reglene for støtte til tannbehandling for pasienter med SLE endret. Mens vi tidligere har fått dekt alle utgifter til tannbehandling etter Folketrygdlovens § 5-6, punkt 1, vil vi nå ikke lenger komme inn under dette punktet. Dekning av utgifter vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle av behandlende tannlege, og vurderes ut fra andre punkt i Folketrygdlovens § 5-6.

 

Stønad til tannbehandling fra folketrygdloven er regulert av bestemmelsene i folketrygdloven §5-6 med tilhørende forskrifter, rundskriv og takstvedlegg. Når det gjelder personer med SLE har disse hatt rettigheter etter Foketrygdloven § 5-6 pkt 1, sjeldne medisinske tilstander.

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkelte diagnoser som forekommer i antallet opp til 1:10 000, eller totalt ca 500 personer i Norge. Når det gjelder SLE er forekomsten ca 3000, noe som betyr at forekomsten av sykdommen i Norge er alt for høy til at SLE kan omfattes av regelverket i Folketrygdlovens § 5-6 når det gjelder sjeldene medisinske tilstander. Dermed må gruppen fjernes fra den såkalte A-listen og personer med SLE vil ikke lenger kunne få støtte etter dette punktet.

Helsedirektoratet er kjent med at sykdommen vil kunne arte seg på mange ulike vis og med forskjellige alvorlighetsgrader. Dette betyr at en del pasienter som tidligere har fått stønad etter §5-6 punkt 1, kan få stønad etter andre punkter i folketrygdens §5-6. Dette må imidlertid behandlende tannlege og pasient vurdere i det enkelte tilfelle.

Svineinfluensa – behandling, vaksinering

Om du bruker immundempende medisiner, anbefales det å ta kontakt med fastlege for å få stille svineinfluensadiagnosen dersom du utvikler følgende symptomer:

Feber > 38 grader, målt rektalt og ett eller flere følgende symptomer:

Hodepine
Leddsmerter
Hoste
Halssmerter
Oppkast
Diare

Har fastlegen vurdert sykdommen som influensa A (H1N1) ”svineinfluensa”, anbefaler vi behandling med Tamiflu tabletter 75 mg x 2 i 5 dager.

Dersom et husholdsmedlem av deg har fått diagnosen influensa A (H1N1) eller du har vært i kontakt med en person med aktiv influensa A (H1N1) ikke mer enn 4 dager tilbake, anbefaler vi forebyggende behandling med Tamiflu 75 mg x 1 i 10 dager.

Pasienter med influensa A kan smitte andre i ca 8 dager, det vil si en dag før utbrudd av symptomer og 7 dager deretter.

Sykdommen smitter ved dråpesmitte. Så snart vaksinen mot A (H1N1) foreligger, ber vi deg kontakte fastlege for å bli vaksinert eller følge med på vaksineprogrammet i kommunen du bor i.