Archive for Behandlingstilbud

Rehabiliteringstilbud

NRRK (Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter) er et landsdekkende kompetansesenter for rehabilitering og revmatologi. Revmatologisk rehabiliteringsenhet gir tilbud til pasienter med komplisert revmatisk sykdom eller sammensatte problemstillinger, som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt eller regionalt nivå. Enheten er tverrfaglig bemannet, og tilbyr opphold med fokus på hverdagens utfordringer. Teamet består av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og sosionom. De har også tilgang på ernæringsfysiolog, farmasøyt og ortopediingeniør. Opphold og utskrivning planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med pasient, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Søknad om opphold skjer via revmatolog på lokalt sykehus. Søknaden bør inneholde kort sykdoms- og behandlingshistorie, informasjon om sosiale forhold samt hensikt og mål for oppholdet. http://www.nrrk.no/

 

Livsstyrketrening

Kurset vektlegger betydningen av å fokusere på ulike livstema (f.eks: glede, sorg, dårlig samvittighet) og ressurser og muligheter som bidrar til at pasienten aktivt kan delta i egen rehabiliteringsprosess. Gjennom ulike læremetoder jobber man med bevisstgjøring av tanker, følelser og kropp, vaner og mønstre i hverdagen og dine ressurser og muligheter. På denne måten kan du bearbeide tanker og følelser, minske den tunge delen av ”livsbagasjen”, frigjøre ny energi, bli oppmerksom på uheldige vaner og mønstre, muliggjøre nye handlingsvalg og oppdage deg selv slik at iboende muligheter og ressurser virkeliggjøres. http://www.livsstyrketrening.no/

 

Friskvernklinikken

Friskvernklinikken er en spesialistklinikk for muskel- og skjelettlidelser, idrettskader, fedmeproblematikk samt lettere psykiske lidelser. Deres fagteam består av legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, nevrofysiologi, nevrokirurgi, ortopedi og psykiatri, psykologer, spesialister i psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi og forebyggende helsearbeid, fysioterapeuter, idrettspedagoger, psykiatrisk sykepleier og ernæringsfysiolog. Dersom du tror at deres tilbud kan være noe for deg gjør du følgende: Kontakt primærlegen din og be om å få en henvisning til spesialist. Det er selvfølgelig primærlegen din som best kan vurdere om dette tilbudet passer for deg. Send henvisningen til Friskvernklinikken, Postboks 552, 1373 Asker. http://www.friskvernklinikken.no/

Raskere tilbake med Revmatismesykehuset på Lillehammer

Revmatismesykehuset har nå følgende tilbud innen Raskere tilbake:

Poliklinisk

  • Tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk for personer med revmatisk sykdom.
  • Tverrfaglig utredningspoliklinikk for personer med muskel- og skjelettplager.
  • Livsstyrketrening, gruppebehandling med fokus på læring og mestring, 10 ganger a 4 timer. Aktuelt for alle diagnosegrupper.
  • Gruppebehandling for artrose, med vekt på trening og kostveiledning 10 ganger a 4 timer.
  • Gruppebehandling for personer med nyoppstått revmatisk sykdom 4 ganger a 5 timer.
  • Temadager for pasienter/arbeidsgivere 1 gang a 5 timer. Aktuelt for alle diagnoser.

Innleggelse

Lærings- og mestringsopphold: Det tilbys et opphold med innleggelse i to bolker, den første innleggelsen er over tre dager, den andre over fem dager. I mellom disse to bolkene har pasientene vært hjemme i tre uker. Hensikten med dette opplegget er at den enkelte som på grunn av sin sykdom; strever i arbeidslivet, er i ferd med å falle ut, eller ønsker seg tilbake til arbeidslivet, gis nødvendig støtte til å mestre denne situasjonen. Oppholdet fokuserer på at den enkelte skal mestre livet som yrkesaktiv. Hver enkelt får anledning til å bli bevisst egne ressurser og muligheter knyttet til arbeidslivet. Det arbeides både individuelt og i grupper. Det legges stor vekt på egeninnsats og prosessorientert læring, hvor den enkelte tar utgangspunkt i egen situasjon.

Pasientene får informasjon om behandling, støtteordninger, hjelpemidler osv., samt individuell konsultasjon med ulike faggrupper som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, kostveileder og psykiatrisk sykepleier. Etter innleggelsen er det mulighet for oppfølging dersom det lokale hjelpeapparat ikke er aktuelt som samarbeidspartner. Der det er behov for koordinert innsats fra flere instanser, og pasienten ønsker det, kan individuell plan igangsettes. Dersom du er sykmeldt og tror du kan komme raskere tilbake i jobb med å få behandling gjennom Raskere tilbake, er det viktig at du tar dette opp med din fastlege. Det er du og fastlegen som sammen vurderer om henvisning til ordningen kan være nyttig.

 

Rehabiliteringsopphold: Et opphold på inntil 14 dager hvor et tverrfaglig team i samarbeid med pasienten kan bidra til en systematisk gjennomgang av hvilke ressurser og muligheter pasienten har for å kunne fortsette i arbeid. Oppholdet kan bestå av individuelle treningsopplegg, informasjon om rettigheter og muligheter i forhold til NAV, samt eventuell igangsetting av individuell plan.

 

http://www.revmatismesykehuset.no/

Livsstyrketrening

Artikkelen er hentet fra Lupusposten nr. 1 2005.

Livsstyrketrening er navnet på et kursprogram som fokuserer på dine ressurser og muligheter, og prøver å styrke dine evner til å leve med de konsekvensene sykdommen har gitt. Kurset er fordelt på 10 ganger a 5 timer, over en periode på 3-4 måneder. Undervisningen foregår i grupper på 8- 12 deltagere med forskjellige revmatiske diagnoser. Gruppene ledes av personer med helsefaglig bakgrunn og med kompetanse i gruppeledelse innen livsstyrketrening. Undervisningen varierer mellom korte forelesninger samt øvelser individuelt og i grupper. Det blir lagt vekt på utveksling av erfaringer og du vil også lære ulike avspenningsøvelser. Det vil bli jobbet med bevisstgjøring av tanker, følelser og kropp, og på denne måten kan du kanskje minske den tunge delen av ”livsbagasjen” og frigjøre ny energi. Livsstyrketrening kan være aktuelt for både kvinner og menn med ulike betennelsesaktige revmatiske sykdommer.

http://www.livsstyrketrening.no/

.”Lærings- og Mestringsopphold” ved Revmastismesykehuset, Lillehammer

Artikkelen er hentet fra Lupusposten nr. 2 2004.

Jeg deltok på ”Lærings- og Mestringsoppholdet” for LUPUS pasienter ved Revmatismesykehuset sammen med 11 andre pasienter og 3 pårørende i uke 37 (2004). Deltakerne på oppholdet var fra hele landet og i alle aldersgrupper, noen hadde hatt sykdommen i mange år mens andre nylig hadde fått diagnosen. Felles for oss alle var ønsket om mer kunnskap om sykdommen og å treffe andre med diagnosen Lupus. Det var en hyggelig gjeng som delte historier, erfaringer og forelesninger fra tidlig morgen til sent på kvelden. Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at det føles godt å kunne snakke med noen som forstår hva du snakker om og ikke bare nikker og sier ja, ja.

Det var som regel to forelesninger hver dag med interessante temaer som: ”Å leve med kronisk sykdom”, ”Sykdom og behandling”, ”Helse/sosiale tjenester”, ”Tretthet, energi og mestring av dagliglivet”, ”Praktiske løsninger i hverdagen”, ”Hvordan er det å leve med Lupus” og ”Kosthold”. Jeg vil spesielt trekke frem forelesningen om ”Sykdom og behandling” ved revmatolog Halvor Nygaard som gikk grundig gjennom alle sidene ved Lupus og behandlingen på en forståelig måte og svarte godt på alle spørsmålene vi hadde. Her lærte vi masse!

En annen og om mulig enda mer lærerik forelesning var ”Hvordan er det å leve med Lupus” ved Carole Lindsell! Dette er fantastisk dame som har gjort mye for Lupusarbeidet både her i Norge og gjennom European Lupus Erythematosus Forening ELEF. Carole Lindsell har selv hatt Lupus i mange år og delte sine opplevelser og erfaringer med oss. Til tross for en hard sykdomshistorie tror jeg hun ga oss alle et håp for fremtiden med sin positive personlighet.
I tillegg til forelesningene hadde alle legetime hos revmatolog og gruppesamtaler, vi hadde bassengtrening og treningsprogram med avspenning sammen med fysioterapeut. Det flotte varmtvannsbassenget kommer jeg nok til å savne utover vinteren!

”Lærings- og Mestringsoppholdet” har gitt meg et nytt perspektiv på min egen situasjon, jeg har møtt masse hyggelige mennesker og lært mye nytt; jeg vil absolutt anbefale andre med diagnosen Lupus å søke om å delta på et slikt opphold. Revmatismesykehuset har nå fått et nytt tilbud: ”Oppfølgingsopphold i Lærings –og mestringsavdelingen”. For mer informasjon ta kontakt
E-mail: mestringsavd@revmatismesykehuset.no
Nettside: www.revmatismesykehuset.no
Tlf.: 61 27 95 03 / 61 27 95 46.

Lærings- og mestringsopphold på Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Artikkelen er hentet fra Lupusposten nr. 2 2001.

Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus eies av Lillehammer Sanitetsforening, men finansieres av Oppland fylkeskommune og regnes som revmatologisk avdeling i fylkeskommunens helseplan. Siden våren 1996 har sykehuset hatt en lærings- og mestringsavdeling for revmatikere med 16 sengeplasser. I tillegg er det plass til 6 pårørende. En uke på våren og en uke på høsten er satt av til Lupuspasienter og man søker om plass på eget skjema. Oppholdet koster ingenting og regnes som en sykehusinnleggelse. Man kan få sykemelding dersom det er nødvendig. Pårørende betaler kr. 200,- pr døgn. Transport dekkes av trygdekontoret minus en egenandel. Siden dette ikke er et kurs, er det viktig at man presiserer overfor trygdekontoret at det er en innleggelse og at LSR er det eneste sykehuset i landet med dette tilbudet.

Flere medlemmer av Oslo og Akershus Lupusgruppe har vært med på en slik uke og har snakket varmt om oppholdet. Siden jeg ønsket mer informasjon enn det jeg har fått fra min egen revmatolog ville jeg gjerne være med på dette. Jeg ville gjerne ha med mannen min på hele oppholdet, men det ble med bare to dager på ham. Litt kort syntes jeg, men jeg vet at han fikk med seg mye informasjon i løpet av de to dagene og at gruppesamtalene for de pårørende var noe som ga ham innsikt i hvordan andre pårørende til Lupuspasienter har det. I løpet av dagene som oppholdet varte ble vi godt kjent med hverandre vi som var til stede. Vi var 10 med diagnosen Lupus og 5 pårørende, og vi fikk høre mange forskjellige historier om sykdomsforløpet til den enkelte. Det var også lærerikt å lytte til de pårørende som hadde sin side av historien å fortelle.

Vi ble ønsket velkommen søndag kveld og fikk en detaljert informasjon om oppholdet og en liten omvisning for å bli kjent med sykehuset. Det var mye vi skulle igjennom og programmet var tett, men det var også satt av tid til avslapning og til å ha det sosialt. Mandag startet vi med temaet ”Hvordan leve med kronisk sykdom” og vi snakket mye om forventninger vi hadde til det vi skulle gjøre og lære. Noe var likt og en del var ulikt. Men forventninger hadde vi. Etter lunsj fikk vi med diagnosen Lupus en legetime hvor fikk snakke med en revmatolog om sykdomsforløpet vårt. Dette bare for at man skal være sikker på at hver enkelt går til spesialist og er inne i et fast program i forhold til sykdommen. Så var det bassengtrening med mange gode forslag til hvordan man kan trene seg opp i varmt vann for de av oss som er stiv og støl i kroppen og som ikke klarer fysisk aktivitet på landjorda. Man blir som kjent litt lettere i vannet og kan klare litt andre ting der.

Tirsdag startet vi med temaet ”Mestring av dagliglivet” og fikk mange gode idéer av ergoterapeut og sykepleier. Senere var det foredrag om Lupus av revmatolog ved LSR og her var det nok mange som lærte MYE nytt om sykdommen. Jeg fikk nok ganske store øyne til det meste som ble fortalt, men i ettertid er jeg glad for at vi fikk en veldig detaljert fremstilling av det som KAN skje når man har Lupus. Det var også anledning til å stille spørsmål og mange fikk forklaringer på sider ved Lupusen som man har vært usikker på.

Onsdag begynte dagen med foredrag av Carole Lindsell som selv har diagnosen Lupus og som har oversatt mange av artiklene vi har om Lupus til norsk. Det var interessant å lytte til en som har opplevd noe av det vi selv har gått igjennom. Jeg kjente meg igjen i mye av det hun fortalte om seg selv.
Videre hadde vi nok en gang en ergoterapeut på programmet, denne gangen med praktiske løsninger i hverdagen. Jeg tok med meg forslag til hvordan jeg kunne forenkle en del praktiske gjøremål på kjøkkenet. Som avslutning på denne dagen deltok vi på en avslappende aktivitet som jeg lovte ikke å si noe om. Alt jeg kan si er at det var gøy og nedstressende.

Torsdag hadde vi en sosionom på besøk og hun snakket om helse og sosiale tjenester, om arbeid og trygderettigheter. Det ble stilt mange spørsmål og vi fikk mange gode svar som kan hjelpe oss i det som kan virke vanskelig og uoversiktlig når det gjelder det offentlige apparatet. Som avslutning på dagens program fikk vi veiledning når det gjelder enkelt treningsprogram og avspenning ved fysioterapeut. Avspenningen førte til veldig slappe kropper. Vi hadde ikke så lyst til å komme oss opp igjen etter det.

Siste dag, fredag, lyttet vi til foredrag om ernæring ved ernæringsfysiolog. Hun kunne fortelle oss om mange forskjellige matsorter som kan gi oppbluss i Lupusen. Hun fortalte oss også at vi kan reagere på enkelte typer mat med Lupushodepine. Det var mye jeg ikke hadde hørt før og som jeg forsøker å
sjekke ut på egenhånd nå i forhold til at jeg har en del problemer med hodepine.

Siste post på programmet var en evaluering av oppholdet og så var det avreise. Dagene hadde gått for, men jeg hadde lært mye som jeg ikke visste fra før og jeg hadde mottatt mer informasjon på disse 5 dagene enn jeg hadde gjort fra min egen revmatolog i løpet av de årene jeg har gått hos ham. Gruppen som hadde deltatt på ukesoppholdet ble enige om å møtes igjen og en dato for dette ble satt til tidlig neste sommer.

Jeg vil gjerne oppfordre våre medlemmer til å ta kontakt med Lærings- og mestringsavdelingen ved Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Jeg satte stor pris på all den nye informasjonen jeg fikk om min egen sykdom og som har gjort meg mer bevisst på hva som kan gi oppbluss i Lupusen. Men jeg satte også pris på var den omtanke jeg møtte fra personalet og for at jeg kunne bli kjent med andre med Lupus og for det de fortalte om fra sitt liv og hvordan de hadde lært å takle sykdommen og leve med den.

Mer informasjon finner du på  http://www.revmatismesykehuset.no/