Når kreftene svikter hvilke muligheter og rettigheter har vi?

Gradert sykemelding
• Gradert sykemelding vurderes før aktiv sykemelding. Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. Det kan ytes graderte sykepenger dersom du må arbeide redusert tid eller bruker lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene oppgavene.

 

Aktiv sykemelding
• Aktiv sykemelding kan innvilges for inntil 4 uker Dersom rehabilitering eller tilrettelegging tar lengre tid,kan aktiv sykmelding innvilges for 8 uker.
• Forlengelsen utover 4 eller8 uker krever spesiell begrunnelse.

 

Utvidet legeerklæring
• Hvis du ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker, kreves en utvidet legeerklæring som dokumenterer at det er tungsveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet.
• Du og arbeidsgiveren skal innen 8 uker lage en oppfølgningsplan for hvordan du kan komme tilbake til arbeid.
Egenmelding
• Egenmeldte fraværsdager forut for sykemelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.
• Antall egenmeldingsdager er avhengig av om din arbeidsplass er en inkluderende arbeidsplass bedrift ( I.A-bedrift)
Samarbeid / Plikter
• Manglende samarbeid eller inaktivitet kan føre til stopp av sykepenger. Det samme gjelder dersom du ikke bidrar til vurdering av din egen funksjonsevne.
• Legen skal være medspiller i satsingen. De har plikt til å følge de nye regler.
• Arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide om å finne løsninger.

 

Medisinsk rehabilitering.
• Bedring av funksjonsevne i arbeidslivet
• Bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.
• forskjellige former for stønad man kan søke om som hjelpmidler opplæringstiltak, tilrettelegging på arbeidsplassen, reisetilskudd.

 

Rehabiliteringspenger
• Arbeidsevnen er nedsatt minst halvparten på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes skade eller sykdom.
• Aktiv behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen. Tidsbegrenset arbeidstrening er også behandling

• I løpet av de siste tre årene brukt opp sykepengedager.
• 50 % ufør i 52 uker på grunn av sykdom uten å ha rett til sykepenger.
• Avbrutt attføring på grunn av sykdom.
• Det ytes også rehabiliteringspenger under flere andre situasjoner.
• Ytes i en periode 52 uker, kan forlenges innen 52 uker eller lengre ved alvorlig sykdom eller behandling tar lengre tid.
• Når du har mottatt rehabiliteringspenger i 6 mnd, skal trygdekontoret vurdere om yrkesrettet attføring kan prøves.
• Rehabiliteringspenger regnes ut etter inntekt i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten—-
• eller gjennomsnitts inntekt de siste tre årene dersom det gir et høyere grunnlag.
• Størrelsen blir 66 % av grunnlaget minst 1,8 x grunnbeløpet.
Yrkesrettet attføring Formålet
• Bli i stand til å skaffe deg eller beholde et høvelig arbeid gjennom bistand fra Aetat.
• ”Bistanden kan være veiledning om yrker og utdanninger, avklaring av muligheter og begrensninger i arbeidslivet, arbeidspraksis, kvalifisering, formidling til nytt arbeid eller tilrettelegging på arbeidsplassen.
• Bli i stand til å skaffe deg eller beholde et høvelig arbeid gjennom bistand fra Aetat.
• ”Bistanden kan være veiledning om yrker og utdanninger, avklaring av muligheter og begrensninger i arbeidslivet, arbeidspraksis, kvalifisering, formidling til nytt arbeid eller tilrettelegging på arbeidsplassen”

 

Krav om yrkesrettet attføring
• Skjema får du hos Aetat eller trygdekontor
• Før du leverer kravskjema må du registrere deg som arbeidssøker. www.aetat.no eller nærmeste Aetat kontor.
Hvem kan få yrkesrettet attføring
• Du må være mellom 16 og 67 år
• Du må bo og oppholde deg i Norge
• Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha varig nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid eller
• Du må på grunn av sykdom skade eller lyte ha vesentlig innskrenkende muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass.

 

Virkemidler
• Først må Aetat finne ut om det er mulig å skaffe arbeid som er forenlig med din nåværende arbeidsevne.
• Du må utarbeide forslag til handlingsplan. Dette kan Aetat bistå deg med:
• Finne en utdanning og ett yrke som lar seg kombinere med de eventuelle begrensingene sykdommen medfører
• Hvilke veier fører fram til målet.

 

Velge utdanning eller jobb Dilemmaer
• Gjøre det du vil mens du kan!
• Passer noen yrker bedre enn andre?
• Skal ”lyst” eller ”fornuft” avgjøre valget?
• Hvor søke råd og veiledning i valgsituasjonen?

 

Attføringsytelser
• Attføringspenger skal dekk dine utgifter til livsopphold når du gjennomfører yrkesrettet attføring eller
• I eventuell ventetid før og mellom tiltak
• mens du søker jobb og inntil seks måneder etter at du har avsluttet tiltak som anses som nødvendig og hensiktsmessig.

 

Attføringsstønad.
• Attføringsstønad skal helt eller delvis dekke ekstrautgifter du får i forbindelse med opplæring eller tiltak.
• arbeidstrening, skolemateriell
• daglige reiseutgifter, hjemreise
• flytting, boutgifter
• barnetilsyn
• fadder / praktisk hjelp.

 

Spesielle regler for ungdom under 26 år
• Er du mellom 16 og 26 år og går på skole, får du normalt ikke attføringspenger eller attføringsstønad før du fyller 26 år.
• Dersom du på grunn av sykdom skade eller lyte har en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for andre ungdommer du likevel få attføringsytelser under skolegang før du fyller 26 år.

 

Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon.
• Sandman utvalget innstilling :Dele eksisterende uførepensjonsordning i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uførepensjon. Uførhet ikke innebære uførepensjon som varig inntektskilde fram til pensjonsalder.

 

Hvor lenge får du attføringsytelser?
• Først formidling av arbeid.
• Attføringsperiodens lengde vil avhenge av situasjonen på arbeidsmarkedet og din egen situasjon. Lengden også på tiltaket du er i.
• Utdanningstiltak er som hovedregel begrenset til 3 år. Det gjøres unntak fra begrensingen hvis du må bruke lenger tid på grunn av din sykdomssituasjon.
Når skal tidsbegrenset uførestønad gies?
• Når yterligere behandling, rehabilitering og attføring på søknadstidspunktet ikke ventes å bedre inntektsevnen, men hvor fremtidig inntektsevne er mer usikker.
• Gies for periode 1-4 år.
• Individuell oppfølgning av enkelte i stønadsperioden målet flest mulig tilbake til arbeid heltid eller deltid.

 

Uførepensjon
• Skal som hovedregel forbeholdes personer som er 100 % uføre uten mulighet til bedring av inntekts, -eller arbeidsevnen.
• Gradert uførepensjon, kan motta rehabiliteringspenger attføringsytelse ved restarbeidsevnen.
Balansegang
• Hvor mye skal /vil / bør du jobbe.
• Hvordan skal balansen mellom jobb og fritid være?
• Prosess i hensyn til at ” nok er nok”
• Hva kan fylle den plassen jobben har hatt
• Hva kan gi deg noe av det du fikk dekket gjennom jobben.
• Tilslutt HVA ER RIKTIG FOR DEG!!

 

Tiltak ved kronisk sykdom
• Arbeidsgiver kan fritaes arbeidsgiver ansvar for sykepenger til en arbeidsgiver som lider av langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for stort samlet sykefravær.
• Søknaden fremmes av arbeidstakeren selv
• Tiltaket medfører ikke rett til flere egen meldingsdager. Da må bedriften være en Inkluderende Arbeidslivs bedrift (IA bedrift). Trygdekontoret gir nærmere opplysninger.

 

Tiltak fra A-etat
– Lønnstilskudd for reaktivisering av uførepensjonister. En landsdekkende forsøksordning som er forbeholdt personer som har uførepensjon.
– Det kan gies lønnstilskudd til arbeidsgiver med noen høyere satser og noe lengre varighet enn vanlige lønnstilskuddsordninger for yrkeshemmede. Ansettelsen må være midlertidig i inntil ett år Lønnstilskuddet kan gis med inntil 50 % av lønnen i tre år.
Lønnstilskudd forts.
• Aetat kan gi nødvendig bistand i forbindelse med:
• Søk etter og kontakt med arbeidsgivere som kan være aktuelle.
• Nærmere kartlegging av behov, ressurser og muligheter hos både arbeidssøker og arbeidsgiver før valg av stilling.
Tilskudd til tilrettelegging og anskaffelse av utstyr
• Det kan i tillegg til lønnstilskuddet gis tilskudd til teknisk tilrettelegging på arbeidsplassen, til dekning av utgifter til utstyr som er nødvendig for at en person skal kunne gjennomføre tiltaket ut fra sin funksjonsevne. Tilskuddet inkluderer nødvendig opplæring i bruk av utstyret.
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet.
• Tiltaket gjelder for yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere med behov for tilrettelagt arbeidstrening og oppfølgning.
Midlertidig sysselsettingstiltak.for deltakerer som skal skaffe seg arbeidserfaring av noe varighet. ·
Utdanning.
• Rett til to år videregående opplæring, dersom du ikke på grunn av din sykdom og funksjonsnedesettelse kan gjennomføre videregående opplæring på normert tid.
• Viktig å søke inn på særskilt vilkår.

 

Studielån og stipend
• Dersom du blir forsinket i utdanningen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller barnefødsel, kan det bli gjort unntak slik at du kan bruke lengre tid på studiet.
• Hvis du blir syk en periode og ikke kan studere, kan lånet bli omgjort til stipend maks 4 1/2 måned pr. undervisnings år

 

Studielån og uførepensjon

• Dersom en lånetaker blir minst 50 prosent ufør, og får uførepensjon fra folketrygden, kan man få delvis eller hel ettergivelse av lånet.
• Dette vurderes i forhold til brutto månedsinntekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.