Pensjonsreformen 2012

Det skal lønne seg å stå lenger i jobb – det er poenget med den nye pensjonsreformen som trådde i kraft fra 1.1. 2012. Dersom du har muligheten til å velge, viser utregninger at det kan være lønnsomt å ta ut pensjon fra fylte 62 år, spare pengene og fortsette å jobbe. Dersom man har uførepensjon vil man ikke dra nytte av fleksibiliteten i det nye pensjonssystemet. Det er innført en delvis kompensasjon for dette, men det gjelder bare personer født før 1951. De viktigste endringene ved den nye pensjonsordningen er fleksible alderspensjon, levealderjustering, ny opptjeningsmodell og nye reguleringsbestemmelser.

 

Fleksibel alderspensjon innebærer at du kan ta ut pensjon fra fylte 62 år, og kombinere arbeid og trygd. Det finnes ett uttak: når man er 62 år må man ha nok pensjonpoeng til å oppnå pensjon på størrelse med garantipensjonen. Hvis du ikke har det, kan du ikke ta ut pensjon før du er 67 år. Fra fylte 67 år får du garantipensjon. Garantipensjon er for tiden på 13300 kr pr mnd.

Levealderjustering betyr at du får lavere årlig pensjon jo tidligere du begynner å ta ut pensjon. Skjerming mot levealderjusteringen er innført for dem som går fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år. Siden man ikke kan velge å jobbe lenger, vil man få et tilskudd til alderspensjonen som skjermer for ca halvparten av levealder- justeringen. Skjerming av levealderjusteringen gjelder bare for personer født mellom 1944 og 1951.

Ny opptjeningsmodell innebærer at alle år i arbeid teller med i pensjonsberegningen, ikke bare de 20 beste årene. Dette gjelder for alle som er født i 1963 eller senere. Er du født før 1953 gjelder de gamle reglene. For de som

er født mellom 1953 og 1963 gjelder en blanding av gammel og ny ordning. Pensjonsopptjeningen blir noe bedre ved ulønnet omsorgsarbeid og for dagpengemottakere.

Reguleringsbestemmelsene sier at pensjoner under opptjening reguleres med lønnsveksten, mens pensjon under utbetaling reguleres med 0,75% av lønnsveksten. Regulering av pensjon skjer pr 1. mai hvert år.

 

NAV har en kompetansetelefon man kan ringe til for å få råd og veiledning. Tlf nr: 55 55 33 34

 

Mer innformasjon finnes på NAVs internettsider: www.NAV.no/pensjon. Her kan du logge deg inn på Din pensjon hvor du finner en pensjonskalkulator.

Du kan logge deg inn på siden for din pensjon med pinkodene til offentlige tjenester på internett. De er sendt ut fra skatteetaten. Henvend deg til skatteetaten dersom du trenger nye pinkoder.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.