Raskere tilbake med Revmatismesykehuset på Lillehammer

Revmatismesykehuset har nå følgende tilbud innen Raskere tilbake:

Poliklinisk

  • Tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk for personer med revmatisk sykdom.
  • Tverrfaglig utredningspoliklinikk for personer med muskel- og skjelettplager.
  • Livsstyrketrening, gruppebehandling med fokus på læring og mestring, 10 ganger a 4 timer. Aktuelt for alle diagnosegrupper.
  • Gruppebehandling for artrose, med vekt på trening og kostveiledning 10 ganger a 4 timer.
  • Gruppebehandling for personer med nyoppstått revmatisk sykdom 4 ganger a 5 timer.
  • Temadager for pasienter/arbeidsgivere 1 gang a 5 timer. Aktuelt for alle diagnoser.

Innleggelse

Lærings- og mestringsopphold: Det tilbys et opphold med innleggelse i to bolker, den første innleggelsen er over tre dager, den andre over fem dager. I mellom disse to bolkene har pasientene vært hjemme i tre uker. Hensikten med dette opplegget er at den enkelte som på grunn av sin sykdom; strever i arbeidslivet, er i ferd med å falle ut, eller ønsker seg tilbake til arbeidslivet, gis nødvendig støtte til å mestre denne situasjonen. Oppholdet fokuserer på at den enkelte skal mestre livet som yrkesaktiv. Hver enkelt får anledning til å bli bevisst egne ressurser og muligheter knyttet til arbeidslivet. Det arbeides både individuelt og i grupper. Det legges stor vekt på egeninnsats og prosessorientert læring, hvor den enkelte tar utgangspunkt i egen situasjon.

Pasientene får informasjon om behandling, støtteordninger, hjelpemidler osv., samt individuell konsultasjon med ulike faggrupper som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, kostveileder og psykiatrisk sykepleier. Etter innleggelsen er det mulighet for oppfølging dersom det lokale hjelpeapparat ikke er aktuelt som samarbeidspartner. Der det er behov for koordinert innsats fra flere instanser, og pasienten ønsker det, kan individuell plan igangsettes. Dersom du er sykmeldt og tror du kan komme raskere tilbake i jobb med å få behandling gjennom Raskere tilbake, er det viktig at du tar dette opp med din fastlege. Det er du og fastlegen som sammen vurderer om henvisning til ordningen kan være nyttig.

 

Rehabiliteringsopphold: Et opphold på inntil 14 dager hvor et tverrfaglig team i samarbeid med pasienten kan bidra til en systematisk gjennomgang av hvilke ressurser og muligheter pasienten har for å kunne fortsette i arbeid. Oppholdet kan bestå av individuelle treningsopplegg, informasjon om rettigheter og muligheter i forhold til NAV, samt eventuell igangsetting av individuell plan.

 

http://www.revmatismesykehuset.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.