Regler for refusjon ved tannbehandling (Gjelder kun for 2009)

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved sjeldne medisinske tilstander. SLE blir definert som en slik sjelden medisinsk tilstand. Den står på A-listen som inneholder diagnoser av en så alvorlig karakter for tannhelsen at tilstanden eller dens behandling har ført til – eller mest sannsynlig vil føre til – økt behov for tannbehandling. Ettersom årsakssammenhengen mellom diagnose og tannbehandlingsbehov er forhåndsdefinert trenger hverken tannlege eller pasient å sannsynliggjøre sammenhengen. Hvis man har en diagnose som står på denne listen, vil man ha krav på stønad til nødvendig tannbehandling. Hva som er nødvendig er opp til tannlegen å avgjøre.

Tannlegen skal selv vurdere om pasienten har krav på dekning etter folketrygdloven § 5-6, og på forespørsel dokumentere sine vurderinger. Den vurdering behandlende tannlege gjør i forbindelse med konsultasjonen/ behandlingen vil med andre ord være avgjørende for om refusjonskrav blir fremsatt eller ikke. Helse- og omsorgsdepartementet har fjernet kravet om forhåndsgodkjenning for all behandling hjemlet i folketrygdloven § 5-6. Det betyr at tannlegene ikke trenger å søke om godkjenning fra NAV før behandlingen igangsettes.

Vær oppmerksom på at stønaden er begrenset oppad etter takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. De fleste tannleger opererer med høyere satser en disse, og du vil derfor kunne oppleve at du må betale et mellomlegg mellom tannlegens takster og refusjonstakstene. Det kan derfor være lurt å be om et overslag på hvor mye du faktisk må betale før tannbehandlingen settes i gang.

Når stønadsberettiget behandling er utført sender tannlegen eller pasienten refusjonskravet til NAV Helsetjenesteforvaltning. Noen tannleger har direkte oppgjør med NAV. Da må du ta med deg en legeerklæring som bekrefter diagnosen din til tannlegen, og så betaler du bare det som eventuelt overskrider refusjonssatsene. Hvis tannlegen ikke har direkte oppgjør må du legge ut, og så sende kvitteringer og legeerklæring til ditt lokale NAV-kontor.

 

Se også rundskriv fra NAV.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.